निविदा (TENDERS)

UPLOAD DATETITLEDOWNLOAD
10/3/2018E TENDER 2018-2019DOWNLOAD


>शासकीय सुट्या किंवा सार्वजनिक सुटीचे दिवशी मंडळ कार्यालय बंद राहील व कोणतेही शुल्क स्विकारले जाणार नाही याची नोंद घ्यावी.