निविदा (TENDERS)

UPLOAD DATETITLEDOWNLOAD
3/1/2023सन २०२३-२४ कार्यालयीन लेखन सामुग्री, प्रसाधनगृह सामुग्री व इतर स्‍टेशनरी साहित्‍य खरेदी करणेसाठी दरपत्रक मागविणेबाबतDOWNLOAD
7/12/2022कार्यालयातील जुन्‍या वाहनतळाची दुरुस्‍ती व चारचाकी नविन वाहनतळ तयार करणेकरीता दरपत्रके सादर करणे.DOWNLOAD
7/12/2022कार्यालयातील स्‍लॅबमधून पाणी गळती होत असलेल्‍या ठिकाणी दुरुस्‍ती करणेकरीता दरपत्रके सादर करणेबाबतDOWNLOAD
2/11/2022सन २०२१-२२ करीता लेखन सामुग्री व प्रसाधनगृह स्‍वच्‍छता यांचे दरपत्रक मागविणेबाबत. DOWNLOAD
12/31/2021Regarding of Ssc board Official 2021-22 Printing Quotation.DOWNLOAD
12/6/2021Work Order Regarding Man Power tender 2021-22DOWNLOAD
12


>शासकीय सुट्या किंवा सार्वजनिक सुटीचे दिवशी मंडळ कार्यालय बंद राहील व कोणतेही शुल्क स्विकारले जाणार नाही याची नोंद घ्यावी.