माहिती अधिकार (Right to Information)
UPLOAD DATETITLEDOWNLOAD
10/11/2016माहीती भाग -२DOWNLOAD
10/11/2016माहीती भाग -१DOWNLOAD

>शासकीय सुट्या किंवा सार्वजनिक सुटीचे दिवशी मंडळ कार्यालय बंद राहील व कोणतेही शुल्क स्विकारले जाणार नाही याची नोंद घ्यावी.