NOTIIFCATION (परिपत्रक)
UPLOAD DATETITLEDOWNLOAD
5/7/2019Regarding ' kaushalya setu ' course complete the student's is available higher secondary education opportunity.DOWNLOAD
3/16/2019Regarding Result of kalchachni SSC March-2019DOWNLOAD
3/8/2019Regarding Distribution of kalchachni Report SSC March-2019DOWNLOAD
3/7/2019Instruction Regarding SSC & HSC DIVYANG STUDENTS ANSWERSHEET CHECKINGDOWNLOAD
2/19/2019Regarding extention date of kalchachni test ssc march-2019.DOWNLOAD
12345678910...

>शासकीय सुट्या किंवा सार्वजनिक सुटीचे दिवशी मंडळ कार्यालय बंद राहील व कोणतेही शुल्क स्विकारले जाणार नाही याची नोंद घ्यावी.