NOTIIFCATION (परिपत्रक)
UPLOAD DATETITLEDOWNLOAD
4/22/2024इ.१०वी व इ.१२वी परीक्षेस शाळा/क‍निष्‍ठ महाविद्यालयास मंडळ मान्‍यता नसलेला विषयास विद्यार्थ्‍यास प्रविष्‍ठ होण्‍याची परवानगी देण्‍याबाबतच्‍या सध्‍याच्‍या धोरणात सुधारणा करणेबाबत....DOWNLOAD
4/19/2024इ.११वी/इ.१२वी मध्‍ये प्रवेश घेण्‍यासाठी महा‍राष्‍ट्राबाहेरील/परदेशातून/अन्‍य बोर्डातून आलेल्‍या विद्यार्थ्‍यांना योग्‍यता प्रमाणपत्रासंबधी करावयाच्‍या कार्यवाहीबाबतDOWNLOAD
4/18/2024इ १० वी व इ १२ वी चे मानधन देयके व खर्चाचे हिशोब पुस्तिका सादर करणेबाबत ...DOWNLOAD
4/13/2024Regarding to Extendad Date for Dushkalgrast Fee RefundDOWNLOAD
4/5/2024शैक्षणिक सत्र २०२४-२५मध्‍ये घेण्‍यात येणा-या महा-बी.बीसीए/बीबीए/बीएमएस/सीईटी२०२४सामाईक परीक्षेबाबतDOWNLOAD
12345678910...

>शासकीय सुट्या किंवा सार्वजनिक सुटीचे दिवशी मंडळ कार्यालय बंद राहील व कोणतेही शुल्क स्विकारले जाणार नाही याची नोंद घ्यावी.