NOTIIFCATION (परिपत्रक)
UPLOAD DATETITLEDOWNLOAD
7/16/2024शास्‍त्रीय कला व लोककला प्रकारात वाढीव गुण देण्‍याकरीता निवड करण्‍यात आलेल्‍या संस्‍थांच्‍या मान्‍यतेबाबत.. DOWNLOAD
7/16/2024सत्र २०२४-२०२५ करिता इ. १० वी व इ. १२ वी चे नोंदणी शुल्क व शिक्षण संक्रमण वर्गणी पाठवीनेबाबात...DOWNLOAD
7/16/2024प्रगटन नविन से्ंंटर बाबत DOWNLOAD
7/16/2024प्रगटन नविन से्ंंटर बाबत DOWNLOAD
7/16/2024जुलै/ऑगस्‍ट २०२४ इ. १० वी व इ. १२ वी परीक्षेच्‍या आयोजनाबाबतDOWNLOAD
12345678910...

>शासकीय सुट्या किंवा सार्वजनिक सुटीचे दिवशी मंडळ कार्यालय बंद राहील व कोणतेही शुल्क स्विकारले जाणार नाही याची नोंद घ्यावी.