NOTIIFCATION (परिपत्रक)
UPLOAD DATETITLEDOWNLOAD
5/22/2024इ १० वी व इ १२ वी चे परीक्षा शुल्क वाढीबाबत ...DOWNLOAD
5/22/2024इ १० वी व इ १२ वी चे शुल्क वाढीबाबत ...DOWNLOAD
5/22/2024HSC FEB 2024 LETTER REGARDING RETOTALLING,XEROX AND REVALUATION DATES AND FEESDOWNLOAD
5/22/2024HSC FEB 2024 INFORMATION REGARDING RETOTALLING,XEROX AND REVALUATION DOWNLOAD
5/22/2024SHIKSHAK ABHIPRAY NAMUNA DOWNLOAD
12345678910...

>शासकीय सुट्या किंवा सार्वजनिक सुटीचे दिवशी मंडळ कार्यालय बंद राहील व कोणतेही शुल्क स्विकारले जाणार नाही याची नोंद घ्यावी.