NOTIIFCATION (परिपत्रक)
UPLOAD DATETITLEDOWNLOAD
2/20/2024इयत्‍ता १० वी/१२ वी परीक्षेदरम्‍यान चूकींच्‍या बातम्‍यांबाबत. DOWNLOAD
2/20/2024Regarding Submission Of Practical Material Of Hsc Exam Feb 2024DOWNLOAD
2/16/2024इ.१०वी शा. कला व लोककला प्रकारात गुण मिळण्‍याकरीता निवड करण्‍यात आलेल्‍या संस्‍थाना मान्‍यता देणेबाबत DOWNLOAD
2/15/2024Helpline SSC HSC ExamDOWNLOAD
2/13/2024इ.१० वी मार्च २०२४ शास्‍त्रीय कला, चित्रकला व लोककला प्रस्‍ताव स्विकारणेस मुदतवाढ DOWNLOAD
12345678910...

>शासकीय सुट्या किंवा सार्वजनिक सुटीचे दिवशी मंडळ कार्यालय बंद राहील व कोणतेही शुल्क स्विकारले जाणार नाही याची नोंद घ्यावी.