नागरी सनद (PUBLIC INFORMATION)
UPLOAD DATETITLEDOWNLOAD
3/1/2022मार्च/एप्रिल 2022 परीक्षा करिता विध्यार्थी साठी बसेसबाबतDOWNLOAD
12/10/2020SSC MARCH-2021 PROFILE LINK DATE INFORMATION CIRCULARDOWNLOAD
11/23/2020माध्यमिकशालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा मार्च -२०२१ करिता परीक्षक / समीक्षक यांची माहिती मंडळाच्या profile link वर अद्यावत करणेबाबत DOWNLOAD
11/23/2020माध्यमिकशालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा मार्च -२०२१ करिता परीक्षक / समीक्षक यांची माहिती मंडळाच्या profile link वर अद्यावत करणेबाबत DOWNLOAD
11/23/2020माध्यमिकशालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा मार्च -२०२१ करिता परीक्षक / समीक्षक यांची माहिती मंडळाच्या profile link वर अद्यावत करणेबाबत DOWNLOAD
11/23/2020माध्यमिकशालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा मार्च -२०२१ करिता परीक्षक / समीक्षक यांची माहिती मंडळाच्या profile link वर अद्यावत करणेबाबत DOWNLOAD
12345


>शासकीय सुट्या किंवा सार्वजनिक सुटीचे दिवशी मंडळ कार्यालय बंद राहील व कोणतेही शुल्क स्विकारले जाणार नाही याची नोंद घ्यावी.