CONTACT US

विभागीय कार्यालय -
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च मा्ध्यमिक शिक्षण मंडळ

शास्त्री नगर, मालटेकडी रोड,
अमरावती

दुरध्वनी -
विभागीय अध्यक्ष - 0721-2662347
विभागीय सचिव - 0721-2662657
विभागीय सहसचिव - 0721-2663149
कार्यालय - 0721- 2662647, 2662678, 2662608


इमेल - divsecamt@rediffmail.com                                                                         For Office Use Only

>शासकीय सुट्या किंवा सार्वजनिक सुटीचे दिवशी मंडळ कार्यालय बंद राहील व कोणतेही शुल्क स्विकारले जाणार नाही याची नोंद घ्यावी.